Publicerad 2008-10-03
Förslag till föreskrifter om ändring av Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:16) om anmälningspliktiga djursjukdomar (K4)

Remissen finns nedan dels som nedladdningsbar pdf, dels direkt på sidan nedan.

Anmälningspliktiga djursjukdomar (.pdf)

..............................................................................................................................................................................................

STEN-OLOF DIMANDER, handläggare sten-olof.dimander@lrf.se
Lantbrukarnas Riksförbund, 105 33 Stockholm
Besöksadress: Franzéngatan 6
Tfn 08-787 51 13, Växel 0771-573 573
Fax 08-787 53 10
LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
REMISSYTTRANDE
Dnr 2007/3902 Er ref 33-10449/07
2007-11-08 Ert datum 2007-10-22
Jordbruksverket, Art- och smittskyddsenheten, 551 82 Jönköping
Förslag till föreskrifter om ändring i Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:16) om
anmälningspliktiga djursjukdomar (K4)

Förslag till föreskrifter om ändring av Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:16) om anmälningspliktiga djursjukdomar (K4)

Näringen har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss och har
följande att anföra.


Bakgrund
Förekomsten av djursjukdomar varierar över tid. Nya djursjukdomar upptäcks
och andra ändrar utbredning och prevalens. Föreskrifterna om
anmälningspliktiga djursjukdomar behöver således ändras i takt med dessa
förändringar. I förslaget föreslås att grissjukdomen PMWS tas bort medan
bland annat meticillinresistenta stafylokocker samt fotröta hos får läggs till.

Näringens synpunkter
Vi samtycker till Jordbruksverkets förslag om ändring i föreskrifterna om
anmälningspliktiga djursjukdomar. Vad gäller fotröta anser vi dock att
anmälningsplikten även bör omfatta kliniska förändringar. Däremot anser vi att
verket bör överväga borttagandet av nematodiros.

PMWS tas bort
Grissjukdomen PMWS har sedan upptäckten av det första fallet 2003 tyvärr
spridit sig över i stort sett hela landet. Antalet besättningar med diagnostiserad
PMWS är idag knappt 150 st. De radikala kontrollåtgärder som vidtogs
inledningsvis har visat sig vara otillräckliga för att hejda spridningen, även om
vissa besättningar har kunnat friskförklaras. Mot bakgrund av detta samtycker
näringen till att PMWS tas bort från listan över anmälningspliktiga
djursjukdomar.

Bra att meticillinresistenta stafylokocker blir anmälningspliktiga
Utvecklingen av meticillinresistenta Stafylococcus aureus (MRSA) och
meticillinresistenta koagulasnegativa stafylokocker är oroande, särskilt globalt.
I Sverige ses en ökad förekomst hos hundar. För lantbrukets djur är situationen
ännu så länge mycket god då inga fall hittills påvisats. Näringen ser därför
mycket positivt på att meticillinresistenta stafylokocker uppförs på listan över
anmälningspliktiga djursjukdomar. Vi menar att anmälningsplikten underlättar
vidtagandet av åtgärder om problem skulle uppstå.

Även klinisk anmälningsplikt för fotröta hos får
Hösten 2004 diagnostiserades fotröta för första gången i en svensk
fårbesättning. Fotröta är vanligt i många fårproducerande länder och orsakar
utöver stort djurlidande även försämrad produktion. Under perioden 2005-2007
har fotröta diagnostiserats i ytterligare fårbesättningar och det totala antalet är
nu ca 60 st. Lägg därtill ett okänt antal besättningar där fotröta ännu inte
diagnostiserats. Svenska Djurhälsovården har genom fårhälsovården upprättat
ett handlingsprogram för bekämpning av fotröta i fårbesättningar i syfte att
stoppa utbredningen och sanera drabbade besättningar. Vi ser därför mycket
positivt på förslaget att införa fotröta som anmälningspliktig djursjukdom.
Anmälningsplikten ser vi i förlängningen kan underlätta ett eventuellt
införande av officiellt bekämpningsprogram mot fotröta med stöd av
författning.

Däremot anser vi att även kliniska tecken på fotröta ska ligga till grund för
anmälningsplikt. Fotröta är en diagnos som med god säkerhet kan ställas och
klassificeras kliniskt av en praktiserande veterinär med hjälp av ett
internationellt beprövat bedömningssystem. Systemet är testat under svenska
förhållanden. Enbart bakteriologisk diagnos riskerar enligt vår uppfattning att
leda till utebliven eller fördröjd diagnos.

Nematodiros bör inte längre vara anmälningspliktig
Nematodirus battus är en tarmmask hos nötkreatur och får. Sjukdomen
nematodiros finns upptagen bland de anmälningspliktiga djursjukdomarna hos
får och get. Vi anser att Jordbruksverket bör överväga att ta bort sjukdomen
från listan över anmälningspliktiga djursjukdomar. Vår bedömning i dagsläget
är att nematodiros varken utgör något problem i Sverige eller att statistiken från
Jordbruksverket används som underlag för att vidta några särskilda åtgärder.
Läget kan dock förändras framgent vilket kan motivera att N. battus återinförs
på listan över anmälningspliktiga djursjukdomar.

Direkta synpunkter på föreskrifterna
I föreskriftsförslaget används genomgående benämningen svin på Sus scrofa
domesticus. Vi anser att gris är den gängse svenska benämningen då det ligger
en negativ klang i ordet svin. Vi anser följaktligen att ordet svin i föreskrifterna
genomgående byts ut mot gris.

Lantbrukarnas Riksförbund
Svensk Mjölk
Svenska Djurhälsovården
Svenska Fåravelsförbundet
Sveriges Grisproducenter
Sveriges Nötköttsproducenter