Publicerad 2008-11-26
                                                                                         REMISSYTTRANDE
                                                                                         Dnr  2008/4481     Er ref  31-11295/08
                                                                                         2008-11-24    Ert datum  2008-10-31

                                                                                          Jordbruksverket
                                                                                          551 82 Jönköping


Ändring av Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007:2) om offentlig djurskyddskontroll, sakn L44

Kött och Charkföretagen, Lantbrukarnas Riksförbund, Svenska Fåravelsförbundet, Svenska Ägg, Sveriges Grisföretagare, Sveriges Lammköttproducenter, Sveriges Nötköttsproducenter och Sveriges Pälsdjursuppfödares Riksförbund (nedan kallade näringen) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ovanstående remiss och vill framföra följande.

Remissen
Jordbruksverket (SJV) föreslår att nuvarande föreskrift om offentlig kontroll upphävs och avser att införa bestämmelserna i en ny föreskrift. Ändringen föranleds enligt SJV bl.a. av att ansvaret för den offentliga djurskyddskontrollen överförs från kommunerna till länsstyrelserna den 1 jan 2009. Den föreslagna föreskriften innehåller bestämmelser om avgift för extra offentlig kontroll.

Synpunkter på remissen
Den nu remitterade föreskriften är tänkt att ersätta Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om offentlig djurskyddskontroll. Den föreslagna föreskriften är mer renodlad och flera bestämmelser som av Jordbruksverket anses överflödiga har rensats ut, vilket näringen anser är positivt.

Tillsyn och kontroll
Terminologin är betydelsefull och användningen av begreppet kontroll påverkar bl.a. vilka delar av sin verksamhet som tillsynsmyndigheterna har rätt att ta ut avgift för. Näringen anser generellt att det är olyckligt att ordet ”kontroll” kommit att användas i stället för vårt bredare svenska begrepp ”tillsyn”. Det betyder inte att det inte längre sker någon tillsyn enligt svensk lagstiftning, endast att den del av tillsynen som är just kontroll kommit att betonas mer. Djurskyddslagen reglerar även tillsyn vilket tydligt framgår av just 24 a §. I den nationella kontrollplanen för livsmedelskedjan används även begreppet tillsyn (för definition se Sveriges fleråriga nationella kontrollplan för livsmedelskedjan, 2007-2009, sid 14, www.slv.se). Näringen skulle gärna se att terminologin arbetades om i föreskriften så att det blir tydligt att det finns ett bredare ansvar för tillsyn.

Avgift för extra kontroll
Den avgift som föreslås för extra kontroller baserad enligt konsekvensutredningen på att 1510 timmar av en inspektörs tid är debiterbar, vilket förefaller högt räknat.  Det framgår dock inte i detalj vad som beaktats vid denna beräkning.

Det framgår inte om den föreslagna timavgiften kommer att debiteras under restiden eller inte. Om timavgift debiteras under restiden måste någon form av reglering införas av den maximala restid då timavgift får debiteras. Ifråga om bilavgiften förefaller regleringen innebära att den som bor långt ifrån tillsynsmyndigheten kan komma att få betala väsentligt mer än den som bor på närmre håll. Detta är inte acceptabelt och konstruktionen för uttag av bilvgift behöver ses över. Det framgår inte heller hur kontroll eller besök där fler än en inspektör deltar ska debiteras.

Det är vanligt i avgiftssammanhang att det finns en möjlighet för myndigheten att sätta ned avgiften i det enskilda fallet under vissa omständigheter. Någon sådan bestämmelse finns inte såvitt näringen kan se i den föreslagna föreskriften eller i övrigt, varför den bör kompletteras.

Kompetens
Den föreslagna 12 § innehåller kompetenskrav på den som utför offentlig kontroll. Näringen vill i det sammanhanget understryka den stora vikten av kunskap om den djurhållning inspektören ska kontrollera. Punkt 2 i bestämmelsen kan tolkas som att den innefattar sådan kompetens, men bestämmelsen kan behöva förtydligas.
Allmänna råd till 18 §
Av de allmänna råden till 18 § (står 19 §) framgår att veterinären på slakteri vid brister bör uppmana slakteriet att vidta åtgärder inom viss tid. Komponenterna att uppmana till åtgärder samt att de ska vara vidtagna inom viss tid är att anse som ett föreläggande, varför de allmänna råden bör omformuleras. Exempelvis kan orden ”inom en bestämd tid” utgå.

Kontrollrapport
Förslaget till bestämmelsen om kontrollrapport innehåller en ny punkt 7 som inte närmare beskrivs eller förklaras i konsekvensutredningen. Vad menas med ett ”frivilligt åtagande”? Är det något som djurhållaren själv tar på sig att utföra inom viss tid för att uppfylla ett lagkrav (eller något som går utöver vad lagen kräver) eller är det något som djurhållaren och myndigheten ”kommer överens om” ska genomföras efter uppmaning från myndigheten? Beroende på hur det som avses bör definieras är det mer eller mindre lämpligt att föreskriva om det.

Analyskostnader
22 § kan behöva förtydligas så att det klart framgår att det är kostnader för analyser etc. i samband med extra kontroll som avses.

Hänvisning i 19 §
Hänvisningen till övriga paragrafer under rubriken Avgift för extra offentlig kontroll i 19 § förefaller behöva justeras.


Kött och Charkföretagen
Lantbrukarnas Riksförbund
Svenska Fåravelsförbundet
Svenska Ägg
Sveriges Grisföretagare
Sveriges Lammköttproducenter
Sveriges Nötköttsproducenter
Sveriges Pälsdjursuppfödares Riksförbund